Bela-Bartok

เฉลิมฉลองครบรอบ 135 ปี Zoltan Kodaly คีตกวีชาวฮังการี

March 29, 2018 admin 0

เนื่องในวาระครบรอบ 135 ปีของ  Zoltan Kodaly  ผู้เป็นทั้งคีตกวีและนักมนุษย์วิทยาทางด้านการดนตรีผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติชาวฮังการี  ด้วยเหตุนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตฮังการีจึงได้มีการจัดการแสดงดนตรีเปียโนในสวนสาธารณะ  รวมทั้ง workshop สอนดนตรีของ Zoltan Kodaly ให้แก่บรรดาเยาวชน ซึ่งมีการใช้หลักการของ Kodaly เข้ามาประกอบการสอนด้วย อีกทั้งหลักการสอนนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแห่งองค์การ UNESCO  ซึ่งภายในวันนั้นประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ – วันที่ 27 เมษายน 2560 นักเปียโนชาวฮังการี […]

Bilateralrelations

ความสัมพันธ์แบบทวิภาคีระหว่างไทยกับฮังการี

March 26, 2018 admin 0

ประเทศฮังการี  อยู่ในบริเวณที่ราบ Carpathian ในโซนยุโรปกลาง ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีภูมิอากาศค่อนข้างอบอุ่น ในฤดูหนาวจะหนาวชื้น ส่วนฤดูร้อนก็อบอุ่นดี การทูต ประเทศไทยกับประเทศฮังการีได้มีความสัมพันธ์รวมทั้งมิตรภาพดีต่อกันมาเป็นเวลายาวนานมากกว่า 100 ปีแล้ว หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์ ในวันที่ 26 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเสด็จประพาสฮังการี ซึ่งการประพาสในครั้งนี้ เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก  อีกทั้งไทยและฮังการียังได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน […]