No Picture

ประวัติกรมกงสุล

January 5, 2018 Phillip Pena 0

ประวัติกงสุล ถือว่ามีมายาวนานมากตั้งแต่กรุงสุโขทัย ต่อมาได้มีการจัดรูปแบบใหม่ กรม วัง นา คลัง ในสมัยของ พระบรมไตรโลกนาถเมื่อสมัย 400 ปีที่แล้ว ส่วนที่กงสุลรับหน้าที่จะเป็นในส่วนของคลัง หากนับแล้ว กงสุลจะเกิดจะเกิดขึ้นในวันที่ 14 เมษายน 2418 ภายหลัง จากที่สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรป ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่นการ ประกอบเปรียบเทียบท่ากรม โดย กองกงสุล ได้เป็น […]

No Picture

คู่มือใช้ในการเดินทางของประชาชน

January 5, 2018 Phillip Pena 0

หนังสือเดินทาง บุคลที่อายุสำหรับ 20 ปีขึ้นไป บุคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หนังสือเดินทางออกให้เฉพาะ สามเณร พระภิกษุ   บันทึกหนังสือเดินทาง แบบบันทึกหนังสือเดินทาง